Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

17. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 20. 6. 2007

č. 381/RMČ/2007

k návrhu na připojení objektu Centra vzdělávání a veřejného internetu na poplachový monitorovací systém


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s připojením objektu Centra vzdělávání a veřejného internetu na poplachový monitorovací systém

II. u k l á d á

Ing. Luďkovi Lisému, tajemníkovi Úřadu městské části Praha 14

zajistit uzavření smlouvy na PMS

T: 30. 6. 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14 zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Ing. Luděk Lisý
Na vědomí: OHS