Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

17. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 20. 6. 2007

č. 385/RMČ/2007

k návrhu instrukce QI 63-01-04 V01R02 Přidělování a provoz mobilních telefonů


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

instrukci QI 63-01-04 V01R02 Přidělování a provoz mobilních telefonů

II. u k l á d á

Ing. Luďkovi Lisému, tajemníkovi Úřadu městské části Praha 14

seznámit s touto instrukcí všechny držitele služebních mobilních telefonů

T: 30. 6. 2007

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14 zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Ing. Luděk Lisý
Na vědomí: OHS