Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

17. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 20. 6. 2007

č. 387/RMČ/2007

k návrhu na souhlas s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v objektu č. p. 969, ul. Vybíralova, Praha 9 dle odsouhlasené přílohy


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č.j.: 21/SMP/06 ze dne 7. 12. 2006 v objektu č. p. 969 ul. Vybíralova, Praha 9 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit prostřednictvím Ing. Evy Bažilové, ředitelky obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s. uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor dle odsouhlasené přílohy

 

T: 15. 7. 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14 zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: SMP-14, a. s., OESM