Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

17. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 20. 6. 2007

č. 391/RMČ/2007

k návrhu na úpravu kupní smlouvy na odprodej pozemků pod bytovými domy parc. č. 2685, 2686, 2687 a 2688 v k. ú. Hloubětín


Rada městské části Praha 14

I. b e r e  n a  v ě d o m í

úpravu kupní smlouvy (příloha č. 2) mezi městskou částí Praha 14 a spoluvlastníky jednotek č. p. 919 až 922 v ul. Kukelská a SBD Severní Město, se sídlem Lodžská 568/14, Praha 8 na prodej spoluvlastnického podílu na pozemcích parc. č. 2685 o výměře 412 m2, parc. č 2686 o výměře 376 m2, parc. č. 2687 o výměře 376 m2 a parc. č. 2688 o výměře 412 m2 v k. ú. Hloubětín za kupní cenu ve výši 280,50 Kč/m2 tj. za celkovou kupní cenu 375 028 Kč

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

předložit návrh na uzavření upravené kupní smlouvy mezi městskou částí Praha 14 a spoluvlastníky jednotek č. p. 919 až 922 v ul. Kukelská a SBD Severní Město se sídlem Lodžská 568/14 na prodej spoluvlastnického podílu na pozemcích parc. č. 2685 až 2688 v k. ú. Hloubětín na nejbližší zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

T: 28. 6. 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14 zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: SBD Severní Město