Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

17. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 20. 6. 2007

č. 392/RMČ/2007

k návrhu na prodej částí pozemků parc. č. 939/2 a 948 v k. ú. Hostavice


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

se zveřejněním záměru a následným uzavřením kupní smlouvy (příloha č. 5) na prodej částí pozemků parc. č. 939/2 a 948 o výměře cca 90 m2 v k. ú. Hostavice paní Kamile Šlechtové, bytem Mělnická 39, 250 65 Líbeznice a panu Ondřeji Šlechtovi, bytem Katovická 402/22, 180 00 Praha 8

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

1. zajistit zveřejnění záměru na prodej částí pozemků parc. č. 939/2 a 948 o výměře cca 90 m2 v k. ú. Hostavice

2. zajistit předložení kupní smlouvy na prodej částí pozemků parc. č. 939/2 a 948 v k. ú. Hostavice na nejbližší zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

T: 28. 6. 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14 zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OESM