Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

17. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 20. 6. 2007

č. 396/RMČ/2007

k realizaci záměru směnit pozemek parc. č. 111 za část pozemku parc. č. 890/8 vše v k. ú. Hostavice


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

se zveřejněním záměru a následným uzavřením smlouvy (příloha č. 6) na směnu pozemku parc. č. 111, k. ú. Hostavice za část pozemku parc. č. 890/8, k. ú. Hostavice, mezi městskou částí Praha 14 a manželi RNDr. Attilou Kürti a Mgr. Silvií Kürtiovou, bytem Na Úlehli 755/18, Praha 4

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

1. zajistit zveřejnění adresného záměru směnit pozemek parc. č. 111, k. ú. Hostavice za část pozemku parc. č. 890/8, k. ú. Hostavice

T: 28. 6. 2007

2. zajistit předložení návrhu k realizaci záměru směnit pozemek parc. č. 111, k. ú. Hostavice za část pozemku parc. č. 890/8, k. ú. Hostavice na nejbližší zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

T: 28. 6. 2007

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14 zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OESM -odd. majetkových dispozic