Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

17. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 20. 6. 2007

č. 398/RMČ/2007

k rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku "výměna stávajících oken za okna plastová ZŠ Vybíralova č. p. 964, Praha 14 - Černý Most, pavilony C,D,E"


Rada městské části Praha 14

I. b e r e n a v ě d o m í

zprávu hodnotící komise o veřejné zakázce "výměna stávajících oken za okna plastová ZŠ Vybíralova č. p. 964, Praha 14 - Černý Most, pavilony C,D,E" oznámené v zjednodušeném podlimitním řízení

II. r o z h o d l a

v souladu s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky podané v zadávacím řízení dle bodu I. uchazečem obchodní společností VEKRA, s. r. o., Hlavní 46, 250 89 Lázně Toušeň s nabídkovou cenou 6 845 323 Kč bez DPH

III. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

1. zajistit úkony spojené s oznámením rozhodnutí zadavatele o přidělení veřejné zakázky

T: 25. 6. 2007

2. zajistit po uplynutí lhůt, stanovených zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, úkony spojené s vyhotovením a uzavřením smlouvy o dílo na veřejnou zakázku "výměna stávajících oken za okna plastová ZŠ Vybíralova č. p. 964, Praha 14 - Černý Most, pavilony C,D,E"

T: 25. 7. 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14 zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OÚR, OPBM KS