Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

17. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 20. 6. 2007

č. 400/RMČ/2007

k návrhu výběrového řízení na akci "mytí oken + kuchyň + jídelny, sklady, přilehlé chodby kuchyně - ZŠ Gen. Janouška, Praha 9 - Černý Most"


Rada městské části Praha 14

I. b e r e n a v ě d o m í

informaci o průběhu výběrového řízení a podaných nabídkách

II. s o u h l a s í

na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek s uzavřením smlouvy o dílo s firmou Kubík -VEMA, na akci "mytí oken + kuchyň + jídelny, sklady, přilehlé chodby kuchyně - ZŠ Gen. Janouška, Praha 9 - Černý Most" s tím, že smlouva o dílo bude obsahovat náležitosti uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení

III. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

informovat Ing. Karla Cekotu, předsedu představenstva a. s. Správa majetku Praha 14 o schváleném výsledku výběrového řízení a zajistit prostřednictvím SMP-14, a. s. uzavření smlouvy o dílo s firmou Kubík -VEMA, na akci "mytí oken + kuchyň + jídelny, sklady, přilehlé chodby kuchyně - ZŠ Gen. Janouška, Praha 9 - Černý Most"

T: 30. 6. 2007

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14 zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: SMP-14, a. s., KS