Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

17. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 20. 6. 2007

č. 401/RMČ/2007

k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu "doplnění klimatizace v Galerii 14 o chlazení"


Rada městské části Praha 14

I. b e r e n a v ě d o m í

zápis z jednání hodnotící komise o veřejné zakázce "doplnění klimatizace v Galerii 14 o chlazení"

II. s o u h l a s í

s uzavřením smlouvy o dílo na "doplnění klimatizace v Galerii 14 o chlazení" s obchodní společností PRAGOCLIMA, a. s., Litoměřická 29, Praha 9, jejíž předložená nabídka byla vyhodnocena jako nejvhodnější

III. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit uzavření smlouvy o dílo na "doplnění klimatizace v Galerii 14 o chlazení" se spol. PRAGOCLIMA, a. s.

T: 30. 6. 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14 zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OÚR, OPBM KS