Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

18. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 3. 7. 2007

č. 408/RMČ/2007

k návrhu na uzavření smluv o dílo s RNDr. Tomášem Kučerou na dodání demografických studií


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o dílo mezi městskou částí Praha 14 a RNDr. Tomášem Kučerou:

II. u k l á d á

Ing. Luďkovi Lisému, tajemníkovi Úřadu městské části Praha 14

zajistit uzavření výše uvedených smluv

T: 31. 7. 2007

Ing. Miroslav Froněk
starosta městské části Praha 14
Mgr. Jitka Žáková
zástupkyně starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Luděk Lisý
Na vědomí:
KS, OŠ, OIA, OESM