Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

18. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 3. 7. 2007

č. 410/RMČ/2007

k návrhu na schválení příspěvku ve výši 20.000 Kč Haně Hanušové pro přípravu dětí na mistrovství světa v Německu v rámci Školního sportovního klubu při Základní škole Chvaletická 918


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

příspěvek ve výši 20.000 Kč Haně Hanušové pro přípravu dětí na mistrovství světa v Německu v rámci Školního sportovního klubu při ZŠ Chvaletická 918, který se zabývá stepem a moderní gymnastikou, příspěvek bude poskytnut na základě darovací smlouvy

II. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

zajistit uzavření darovací smlouvy

T: 31. 7. 2007

 

Ing. Miroslav Froněk
starosta městské části Praha 14
Bohumil Sobotka
zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: KS, OESM