Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

18. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 3. 7. 2007

č. 411/RMČ/2007

k návrhu na prominutí poplatků z prodlení ve výši 15.228 Kč za pozdní úhradu nájemného za užívání bytu v č. p. 735, ul. Kučerova, Praha 9


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s   prominutím poplatků z prodlení ve výši 15.228 Kč za pozdní úhradu nájemného za užívání bytu v č. p. 735, ul. Kučerova, Praha 9 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

informovat žadatele o souhlasu s prominutím poplatků z prodlení ve výši 15.228 Kč za pozdní úhradu nájemného za užívání bytu v č. p. 735, ul. Kučerova, Praha 9

T: 15. 7. 2007

 

Ing. Miroslav Froněk
starosta městské části Praha 14
Bohumil Sobotka
zástupce starosty městské části Praha 14

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: SMP-14, a. s., KS, žadatel