Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

18. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 3. 7. 2007

č. 418/RMČ/2007

k  pronájmu části pozemku parc. č. 949 v k. ú. Hostavice


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í
  1. se zveřejněním adresného záměru (příloha č. 1) na pronájem části pozemku parc. č. 949 o výměře 52 m 2 v k. ú. Hostavice Daně a Janu Vočkovým, oba bytem Včelničná 554, Praha 9 za nájemné ve výši 30 Kč/m 2/rok
  2. s návrhem nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 949 o výměře 52 m 2 v k. ú. Hostavice mezi městskou částí Praha 14 a Danou a Janem Vočkovými, oba bytem Včelničná 554, Praha 9 za nájemné ve výši 30 Kč/m 2/rok za podmínky, že městská část Praha 14 neobdrží ke zveřejněnému záměru žádné připomínky

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit zveřejnění záměru a následné uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 949 o výměře 52 m 2 v k. ú. Hostavice s Danou a Janem Vočkovými

T: 31. 8. 2007

Ing. Miroslav Froněk
starosta městské části Praha 14
Bohumil Sobotka
zástupce starosty městské části Praha 14

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OESM