Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

18. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 3. 7. 2007

č. 419/RMČ/2007

návrh k  prodeji pozemků v k. ú. Kyje - Broumarská sever + jih


Rada městské části Praha 14

I. s e s e z n á m i l a
 1. s nabídkami obdrženými ke zveřejněnému záměru na prodej pozemků v k. ú. Kyje - "Obytný soubor Broumarská - sever + jih"
 2. se souborem doplňujících informací o využití pozemků v k. ú. Kyje - Broumarská sever + jih
 3. s informací o počtu žádostí podaných městské části Praha 14 o umístění v domově pro seniory

II. d o p o r u č u j e

 1. se dále nezabývat nabídkami, ve kterých navržená kupní cena nepřevyšuje částku 1500 Kč/m 2
 2. využít finanční prostředky získané z prodeje pozemků v k. ú. Kyje - Broumarská sever + jih na realizaci projektu "bydlení pro seniory"

III. s o u h l a s í

s podáním žádosti prostřednictvím OSM MHMP o projednání úplatného převodu pozemků parc. č. 79/1, 70/1, 81, 84/1 a části pozemku parc. č. 84/2 o celkové výměře cca 49 476 m 2 Radou hl. m. Prahy

IV. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14
 1. informovat předsedy příslušných komisí RMČ Praha 14 a výborů ZMČ Praha 14 o postupu přípravy prodeje pozemků
  T: průběžně
 2. předložit návrh k řešení pozemků v k. ú. Kyje - Broumarská sever + jih na jednání Rady městské části Praha 14
  T: 31. 8. 2007
Ing. Miroslav Froněk
starosta městské části Praha 14
Bohumil Sobotka
zástupce starosty městské části Praha 14

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OESM - odd. majetkových dispozic