Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

18. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 3. 7. 2007

č. 425/RMČ/2007

k návrhu na zadání veřejné zakázky malého rozsahu "internetové připojení městské části Praha 14 v objektu č. p. 745, ul. Maňákova, Praha 9"


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu "internetové připojení městské části Praha 14 v objektu č. p. 745, ul. Maňákova, Praha 9"

II. s c h v a l u j e

5 zájemců, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku, příloha č. 2 - pouze v tiskové podobě

III. j m e n u j e

členy hodnotící komise, jež jsou uvedeni v příloze č. 3 - pouze v tiskové podobě

IV. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

zajistit realizaci zadávacího řízení k výše uvedené veřejné zakázce

T: 10. 7. 2007

 

Ing. Miroslav Froněk
starosta městské části Praha 14
Bohumil Sobotka
zástupce starosty městské části Praha 14

 

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: KS, OESM, OŠ, členové hodnotící komise