Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

19. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 24. 7. 2007

č.431/RMČ/2007

na zřízení pracovního místa v oddělení majetkových dispozic odboru ekonomiky a správy majetku


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

zřízení pracovního místa v oddělení majetkových dispozic odboru ekonomiky a správy majetku k 1. 9. 2007

II. u k l á d á

Ing.Luďkovi Lisému, tajemníkovi Úřadu městské části Praha 14

zajistit zřízení pracovního místa v oddělení majetkových dispozic odboru ekonomiky a správy majetku

T: 1. 9. 2007

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Ing.Luděk Lisý
Na vědomí: PO KT, OESM