Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

19. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 24. 7. 2007

č.432/RMČ/2007

ke smlouvám o partnerství a poskytování služeb při realizaci projektu v rámci programu prevence kriminality "Partnerství 2007"


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

smlouvy o partnerství a poskytování služeb při realizaci dílčích projektů v rámci projektu prevence kriminality "Partnerství 2007" mezi městskou částí a:

a) BB Klubem Církve bratrské k dílčímu projektu "Neinvestiční vybavení BB Klubu Církve bratrské" uvedenou v příloze č. 1 - pouze v písemné podobě
b) Občanským sdružením Jahoda k dílčímu projektu "Posílení kontaktní a terénní práce v NZDM na území Prahy 14" uvedenou v příloze č. 2 - pouze v písemné podobě
c) Sdružením na pomoc dětem s handicapy k dílčímu projektu "Podpora sociálně znevýhodněných dětí" uvedenou v příloze č. 3 - pouze v písemné podobě
dále pak uzavření smluv o výpůjčce mezi městskou částí Praha 14 a neziskovými organizacemi pod písmenem a) a c) v případě dlouhodobého hmotného majetku

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajištění podpisu výše uvedených smluv

T: 15. 8. 2007

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: KS, OSVZ, OESM