Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

19. jednání Rady městské části Praha 14
konané dne 24. 7. 2007

č.439/RMČ/2007

k návrhu na souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy v nebytových prostorách objektu polikliniky čp. 902 ulice Gen. Janouška, Praha 9


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s uzavřením podnájemní smlouvy na část nebytových prostor v 1. nadzemním podlaží objektu polikliniky o výměře 23,47 m2 v ulici Gen. Janouška čp. 902, Praha 9, dle přílohy č. 1) tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

informovat nájemce prostřednictvím Ing.Evy Bažilové, ředitelky obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a.s. o odsouhlasení podnájemní smlouvy v nebytových prostorách v 1. nadzemním podlaží objektu polikliniky čp. 902 ulice Gen. Janouška, Praha 9

T: 15. 8. 2007

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: SMP-14, a.s., OESM, nájemce