Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

19. jednání Rady městské části Praha 14
konané dne 24. 7. 2007

č.442/RMČ/2007

k návrhu na schválení vítěze veřejné soutěže formou licitace v souladu se Zásadami pronajímání bytů městské části Praha 14 na pronájem bytu o velikosti 3+1 v čp. 753, ul. Maňákova, Praha 9


Rada městské části Praha 14

I. b e r e n a v ě d o m í

výsledek veřejné soutěže formou licitace na byt o velikosti 3+1 v domě čp. 753, Maňákova ul., Praha 9 uskutečněné dne 27. 6. 2007 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

II. s c h v a l u j e

vítěze veřejné soutěže formou licitace na pronájem bytu o velikosti 3+1 v domě čp. 753, Maňákova ul. se smluvním nájemným ve vydražené výši dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

III. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit uzavření nájemní smlouvy mezi městskou částí Praha 14, zastoupenou obchodní společností Správa majetku Praha 14, a.s. a budoucím nájemcem na užívání bytu o velikosti 3+1 v domě čp. 753, ulice Maňákova, Praha 9 s podmínkou odkoupení pohledávek ve výši 471.136,- Kč a se smluvním nájemným za první měsíc nájmu bytu ve výši 400.000,- Kč

T: 31. 8. 2007

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: SMP-14, a.s., Kancelář starosty, vítěz VSFL