Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

19. jednání Rady městské části Praha 14
konané dne 24. 7. 2007

č.444/RMČ/2007

k návrhu výběrového řízení na akci: "Rekonstrukce střechy Rochovská 768-772, Praha 9"; a na akci: "Zprovoznění vzduchotechniky Zdravotní středisko "Parník" Gen. Janouška 902, Praha 9"


Rada městské části Praha 14

I. b e r e n a v ě d o m í

informaci o průběhu výběrového řízení a podaných nabídkách

II. s o u h l a s í

na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek s uzavřením smluv o dílo s firmou: Belstav Praha s.r.o. na akci : "Rekonstrukce střechy Rochovská 768- 772, Praha 9"; s tím, že smlouva o dílo bude obsahovat náležitosti uvedené v příloze č.1 tohoto usnesení a s firmou Marcul Controls, s.r.o. na akci: "Zprovoznění vzduchotechniky Zdravotní středisko "Parník" Gen. Janouška 902, Praha 9"; s tím, že smlouva o dílo bude obsahovat náležitosti uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení

III. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

informovat Ing. Karla Cekotu, předsedu představenstva a.s. Správy majetku Praha 14 o schváleném výsledku výběrového řízení a zajistit prostřednictvím SMP-14, a.s. uzavření smluv o dílo s firmou Belstav Praha s.r.o. na akci : "Rekonstrukce střechy Rochovská 768-772, Praha 9"; a s firmou Marcul Controls, s.r.o. na akci: "Zprovoznění vzduchotechniky Zdravotní středisko "Parník" Gen. Janouška 902, Praha 9";

T: 30. 7. 2007

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: SMP-14, a.s., KS