Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

19. jednání Rady městské části Praha 14
konané dne 24. 7. 2007

č.445/RMČ/2007

k návrhu výběrového řízení na akci: "Oprava oken, výměna za plastová - ul. Rochovská 764 -767, Praha 9"; a na akci: "Zastřešení sjezdů do garáží F a E, Černý Most, Praha 9"


 

Rada městské části Praha 14

I. b e r e n a v ě d o m í

informaci o průběhu výběrového řízení a podaných nabídkách

II. s o u h l a s í

na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek s uzavřením smluv o dílo s firmou: Kříž s.r.o. na akci : "Oprava oken, výměna za plastová - ul. Rochovská 764 -767, Praha 9"; s tím, že smlouva o dílo bude obsahovat náležitosti uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení a s firmou Kavoka stavební společnost na akci: "Zastřešení sjezdů do garáží F a E, Černý Most Praha 9"; s tím, že smlouva o dílo bude obsahovat náležitosti uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení

III. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

informovat Ing. Karla Cekotu, předsedu představenstva a.s. Správy majetku Praha 14 o schváleném výsledku výběrového řízení a zajistit prostřednictvím SMP-14, a.s. uzavření smluv o dílo s firmou Kříž s.r.o. na akci : "Oprava oken, výměna za plastová - ul. Rochovská 764 -767, Praha 9"; a s firmou Kavoka stavební společnost na akci: "Zastřešení sjezdů do garáží F a E, Černý Most Praha 9";

T: 30. 7. 2007

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: SMP-14, a.s., KS