Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

19. jednání Rady městské části Praha 14
konané dne 24. 7. 2007

č.447/RMČ/2007

ke změně jednorázové úhrady za zřízení věcného břemene ve prospěch spol. Pražská plynárenská, a. s. na pokládku potrubí v ulici Broumarská


Rada městské části Praha 14

I. b e r e n a v ě d o m í

změnu jednorázové úhrady za pokládku potrubí do pozemků MČ Praha 14 z bezúplatného zřízení na zřízení za jednorázovou úhradu 100 Kč bez DPH

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene uložení plyn. potrubí do pozemků parc. č. 170, 2647/1 a 2676 , k. ú. Kyje se spol. Pražská plynárenská Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu 100 Kč

T: 15. 8. 2007

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OESM