Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

19. jednání Rady městské části Praha 14
konané dne 24. 7. 2007

č.453/RMČ/2007

na zadání veřejné zakázky malého rozsahu : "Doplnění herních prvků na stávající dětská hřiště na MČ Praha 14" dle ust. zákona č. 137/2006 Sb.


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu: "Doplnění herních prvků na stávající dětská hřiště na MČ Praha 14" dle ust. zákona č. 137/2006 Sb. - o veřejných zakázkách

II. s c h v a l u j e

5 zájemců, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky na výše uvedenou zakázku dle přílohy č. 2 - pouze v tiskové podobě

III. j m e n u j e

hodnotící komisi, jejíž členové jsou uvedeni v příloze č. 3 - pouze v tiskové podobě

IV. u k l á d á

Ing.Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

zajistit zveřejnění výzvy na podání nabídek k výše uvedené veřejné zakázce a seznámit členy hodnotící komise s jejich jmenováním

T: 27. 7. 2007

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Ing.Miroslav Froněk
Na vědomí: OŽP, OESM, KS, členové hodnotící komise