Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

19. jednání Rady městské části Praha 14
konané dne 24. 7. 2007

č.454/RMČ/2007

k zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na akci: "Komunikace - Jiráskova čtvr» -2.etapa, komunikace Dvořią»ská a chodníky komunikací přilehlých" - podobjekt 01 Dvořią»ská a podobjekt 02 Podliąovská


 

Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

se zahájením veřejné zakázky malého rozsahu na akci: "Komunikace - Jiráskova čtvr» - 2.etapa, komunikace Dvořią»ská a chodníky komunikací přilehlých" - podobjekt 01 Dvořią»ská a podobjekt 02 Podliąovská

II. j m e n u j e

hodnotící komisi, jejíľ sloľení je přílohou č.1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

III. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

1. zajistit zahájení veřejné zakázky "Komunikace - Jiráskova čtvr» -2.etapa, komunikace Dvořią»ská a chodníky komunikací přilehlých" - podobjekt 01 Dvořią»ská a podobjekt 02 Podliąovská

T: 30. 7. 2007

2. seznámit členy hodnotící komise s jejich jmenováním

T: 30. 7. 2007

3. seznámit Radu městské části Praha 14 s vyhodnocením nabídek na akci: "Komunikace - Jiráskova čtvr» - 2.etapa, komunikace Dvořią»ská a chodníky komunikací přilehlých" - podobjekt 01 Dvořią»ská a podobjekt 02 Podliąovská

T: 3. 9. 2007

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OÚR, KS, členové hodnotící komise