Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

23. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 2. 10. 2007

č. 558/RMČ/2007

k návrhu na zadání veřejné zakázky "Pojištění nemovitého a movitého majetku, přerušení provozu, přepravy a odpovědnosti za škodu městské části Praha 14" ve zjednodušeném podlimitním řízení


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

se zadáním veřejné zakázky "Pojištění nemovitého a movitého majetku, přerušení provozu, přepravy a odpovědnosti za škodu městské části Praha 14" ve zjednodušeném podlimitním řízení

II. s c h v a l u j e

5 zájemců, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky na výše uvedenou zakázku dle přílohy č. 2 - pouze v tiskové podobě

III. j m e n u j e

členy komise pro otevírání obálek a hodnotící komise dle přílohy č. 3 - pouze v tiskové podobě

IV. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

zajistit zveřejnění výzvy k podání nabídek a hodnocení těchto nabídek

T: 30. 10. 2007

 

Ing. Miroslav Froněk
starosta městské části Praha 14
Bohumil Sobotka
zástupce starosty městské části Praha 14

 

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: KS, členové jednotlivých komisí