Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

23. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 2. 10. 2007

č. 562/RMČ/2007

k návrhu na schválení podání výpovědi z nájmu bytu nájemci z důvodu hrubého porušování povinnosti nájemce bytu podle § 711 odst. 2, písm. b) obč. zák.


Rada městské části Praha 14

  1. s c h v a l u j e

    podání výpovědi z nájmu bytu z důvodu hrubého porušování povinnosti nájemce bytu podle § 711 odst. 2, písm. b) obč. zákoníku dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

  2. p o v ě ř u j e

    Ing. Miroslava Froňka, starostu městské části Praha 14

    podáním výpovědi z nájmu bytu z důvodu hrubého porušování povinnosti nájemce bytu podle § 711 odst. 2, písm.b) obč. zák., dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

    T: 15. 10. 2007

 

Ing. Miroslav Froněk
starosta městské části Praha 14
Bohumil Sobotka
zástupce starosty městské části Praha 14

 

Provede:       Bohumil Sobotka
Na vědomí:   SMP-14, a. s., KS