Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

23. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 2. 10. 2007

č. 568/RMČ/2007

k žádosti o prodloužení užívání přístřeší v č. p. 25 ulice Broumarská, Praha 9

 


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s prodloužením poskytnutí přístřeší v č. p. 25 ulice Broumarská, Praha 9 do 3. 4. 2008 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. p o v ě ř u j e

Bohumila Sobotku, zástupce starosty městské části Praha 14

zajistit   prodloužení poskytnutí přístřeší v  č. p.  25 ulice Broumarská Praha 9 do 3. 4. 2008 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

T: 15. 10. 2007

Ing. Miroslav Froněk
starosta městské části Praha 14
Bohumil Sobotka
zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: SMP-14, a. s., KS