Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

23. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 2. 10. 2007

č. 570/RMČ/2007

k návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení kabelů komunikační sítě do pozemku parc. č. 2795, k. ú. Kyje se společností Telefónica O2, a. s.

 


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení kabelů komunikační sítě do pozemku parc. č. 2795, k. ú. Kyje se společností Telefónica O2, a. s.

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení kabelů komunikační sítě do pozemku parc. č. 2795, k. ú. Kyje se společností Telefónica O2,a. s.

T: 31. 10. 2007

 

Ing. Miroslav Froněk
starosta městské části Praha 14
Bohumil Sobotka
zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OESM - odd. majetkových dispozic