Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

23. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 2. 10. 2007

č. 571/RMČ/2007

k návrhu na uzavření dodatků nájemních smluv na pronájem pozemků v lokalitě Za Rokytkou v k. ú. Kyje za účelem úpravy výše nájemného

 


Rada městské části Praha 14

 1. s o u h l a s í

  s uzavřením dodatků nájemních smluv na pronájem pozemků užívaných jako zahrádky v lokalitě Za Rokytkou v k. ú. Kyje mezi MČ Praha 14 a jednotlivými nájemci pozemků (dle přílohy č. 1) za účelem úpravy výše nájemného na částku ve výši 11 Kč/m 2/rok s účinností od 1. 7. 2007

 2. u k l á d á

  Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

  1. zajistit uzavření dodatků k nájemním smlouvám na pronájem pozemků v lokalitě Za Rokytkou s jednotlivými nájemci

   T: 30. 10. 2007

  2. zajistit prostřednictvím OESM vyúčtování úhrad nájemného za užívání pozemků v lokalitě Za Rokytkou v roce 2007
  3. T: 15. 12. 2007

 

Ing. Miroslav Froněk
starosta městské části Praha 14
Bohumil Sobotka
zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OESM - odd. majetkových dispozic