Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

23. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 2. 10. 2007

č. 572/RMČ/2007

k vyjádření městské části Praha 14 k zjišťovacímu řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí pro záměr "Skladovací a provozní hala Schubert PARTNER, a. s., k. ú. Kyje, Praha 14"

 


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

vyjádření městské části Praha 14 k dokumentaci o posuzování vlivů na životní prostředí pro záměr "Skladovací a provozní hala Schubert PARTNER, a. s., k. ú. Kyje, Praha 14", které je přílohou tohoto usnesení

II. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

odeslat vyjádření městské části Praha 14 včetně kopie veřejného oznámení o projednání uvedené dokumentace podle zákona č. 100/2001 Sb., s datem o jeho vyvěšení na úřední desce Magistrátu hl. m. Prahy - OOP

T: 3. 10. 2007

 

Ing. Miroslav Froněk
starosta městské části Praha 14
Bohumil Sobotka
zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: OÚR, OVD