Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

23. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 2. 10. 2007

č. 573/RMČ/2007

k  žádosti o souhlas s kácením dřevin v zámeckém parku v Hostavicích

 


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s odstraněním dřevin na pozemku parc. č. 145 v k. ú. Hostavice, zámecký park, dle dendrologického průzkumu

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit odeslání stanoviska městské části Praha 14 ke kácení dřevin v zámeckém parku v Hostavicích

T: 5. 10. 2007

 

Ing. Miroslav Froněk
starosta městské části Praha 14
Bohumil Sobotka
zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OESM - odd. majetkových dispozic