Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

30. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 8. 1. 2008

č. 2/RMČ/2008

k rozhodnutí o veřejné zakázce "Zakoupení víceúčelového komunálního stroje" realizované formou zjednodušeného podlimitního řízení


Rada městské části Praha 14

I. b e r e n a v ě d o m í

zprávu o posouzení a hodnocení nabídek k veřejné zakázce "Zakoupení víceúčelového komunálního stroje" realizované formou zjednodušeného podlimitního řízení

II. r o z h o d l a

1. v souladu s doporučením hodnotící komise o vyloučení nabídek podaných v zadávacím řízení uchazeči dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě

2. v souladu s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky podané v zadávacím řízení uchazeči dle přílohy č. 2 - pouze v tiskové podobě

III. u k l á d á

Ing. Luďkovi Lisému, tajemníkovi Úřadu městské části Praha 14

1. zajistit potřebné úkony vedoucí k vyloučení uchazečů dle přílohy č. 1

2. zajistit potřebné úkony vedoucí k uzavření smlouvy na základě dané veřejné zakázky

T: 31. 1. 2008

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14 zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Ing. Luděk Lisý
Na vědomí: OHS, KS