Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

30. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 8. 1. 2008

č. 8/RMČ/2008

k návrhu postupu k uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku parc. č. 2673 v k. ú. Kyje


Rada městské části Praha 14

I. s t a n o v u j e

pořadí nabídek (příloha č. 5 - pouze v tiskové podobě) na pronájem pozemku parc. č. 2673 o výměře 37 138 m2 v k. ú. Kyje

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zahájit na základě obdržené nabídky jednání s vybraným zájemcem ( dle pořadí stanoveného bodem I. tohoto usnesení ) o způsobu využití pozemku parc. č. 2673 v k. ú. Kyje

T: 31. 1. 2008

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14 zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OESM