Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

35. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 17. 3. 2008

č. 107/RMČ/2008

k návrhu na stanovení výše odměn za výkon funkce neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 14


Rada městské části Praha 14

I. d o p o r u č u j e

měsíční odměny za výkon funkce neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 14 s účinností od 1. 2. 2008 v následující výši:

členům rady
2 440 Kč
předsedům výborů a komisí
2 250 Kč
členům výborů, komisí, zvláštních orgánů
1 920 Kč
ostatním členům zastupitelstva
830 Kč

 

II. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

předložit návrh na stanovení výše odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 14 na nejbližší zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

T: 25. 3. 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: KT PO