Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

35. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 17. 3. 2008

č. 109/RMČ/2008

k návrhu na přidělení grantových prostředků m. č. Praha 14 v roce 2008


Rada městské části Praha 14

I. d o p o r u č u j e

1. navýšit prostředky pro účely grantového řízení městské části Praha 14 - v oblasti protidrogové prevence a prevence kriminality - o částku 200 000 Kč z rozpočtu městské části Praha 14, kapitoly odboru sociálních věcí a zdravotnictví

2. přidělení grantových prostředků podle přílohy č. 2, která je nedílnou součástí tohoto usnesení

II. s c h v a l u j e

přidělení grantových prostředků podle přílohy č. 3, která je nedílnou součástí tohoto usnesení

III. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

předložit Zastupitelstvu městské části Praha 14 návrh na přidělení grantových prostředků podle bodu I. tohoto usnesení

T: 25. 3. 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: KS, OSVZ, OE, OIA, tajemníci jednotlivých komisí