Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

35. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 17. 3. 2008

č. 110/RMČ/2008

k návrhu na prodej pozemku parc. č. 121 v k. ú. Kyje


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

1. s částečnou revokací usnesení Rady městské části Praha 14 č. 602/RMČ/2007 ze dne 16. 10. 2007 k prodeji pozemku parc. č. 121 o výměře 256 m2 v k. ú. Kyje

2. se zveřejněním záměru na prodej pozemku parc. č. 121 o výměře 256 m2 v k. ú. Kyje panu Miroslavu Holičkovi, trvale bytem Vrchlabská 25/7, Praha 9, za cenu ve výši 480 Kč/m2

3. s uzavřením kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 121 o výměře 256 m2 v k. ú. Kyje mezi městskou částí Praha 14 a panem Miroslavem Holičkou, trvale bytem Vrchlabská 25/7, Praha 9, za cenu ve výši 480 Kč/m2

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

1. zajistit zveřejnění záměru na prodej pozemku parc. č. 121 v k. ú. Kyje panu Miroslavu Holičkovi, trvale bytem Vrchlabská 25/7, Praha 9

2. zajistit předložení kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 121 v k. ú. Kyje panu Miroslavu Holičkovi na nejbližší zasedání Zastupitelstva MČ Praha 14

T: 25. 3. 2008

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OSMI - oddělení majetkových dispozic