Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

35. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 17. 3. 2008

č. 114/RMČ/2008

k připomínkám k návrhu zákona o regulaci prostituce


Rada městské části Praha 14

I. b e r e n a v ě d o m í

návrh zákona o regulaci prostituce

II. s o u h l a s í

s připomínkami k návrhu zákona o regulaci prostituce dle přílohy č. 3

III. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

zajistit zaslání připomínek k návrhu zákona o regulaci prostituce na MHMP

T: 21. 3. 2008

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: KS, OŽ