Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

35. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 17. 3. 2008

č. 122/RMČ/2008

k návrhu odpisových plánů příspěvkových organizací na rok 2008


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

odpisové plány příspěvkových organizací na rok 2008 - viz příloha č. 1

II. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

seznámit ředitele příspěvkových organizací se schválenými odpisovými plány na rok 2008

T: 18. 4. 2008

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: OE, O©