Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

35. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 17. 3. 2008

č. 124/RMČ/2008

k žádosti na udělení souhlasu s uvedením obecního bytu městské části Praha 14 jako sídla firmy


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s využitím obecního bytu m. č. Praha 14, užívaného Ing. Eduardem Růžičkou, bytem Krylovecká č. p. 492 v k. ú. Hloubětín, jako sídla firmy BLATOUCH.COM, s. r. o.

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit vydání souhlasu Ing. Eduardu Růžičkovi s umístěním sídla firmy v obecním bytě Krylovecká č. p. 492 v k. ú. Hloubětín

T: 28. 3. 2008

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OSMI - oddělení majetkových dispozic