Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

35. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 17. 3. 2008

č. 125/RMČ/2008

k uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 176/1 v k. ú. Černý Most za účelem umístění RZ


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 176/1 v k. ú. Černý Most mezi městskou částí Praha 14 a společností News Outdoor Czech Republic, s. r. o., se sídlem Starochodovská 1359, Praha 4 za účelem umístění oboustranného osvětleného reklamního zařízení o velikosti reklamní plochy 2x (6m x 3m) za nájemné ve výši 30 000 Kč za jednu reklamní plochu, tj. za roční nájemné v celkové výši 60 000 Kč

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 176/1 v k. ú. Černý Most se společností News Outdoor Czech Republic, s. r. o.

T: 15. 4. 2008

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OSMI - oddělení majetkových dispozic