Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

35. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 17. 3. 2008

č. 132/RMČ/2008

k návrhu na souhlas s prodloužením doby nájmu o dalších 5 let pro nájemce v nebytových prostorách objektu č. p. 844 ulice Gen. Janouška, Praha 9


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s prodloužením doby nájmu o dalších 5 let pro nájemce nebytových prostor o výměře 102,71 m2 v ulici č. p. 844, ulice Gen. Janouška, Praha 9 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit prostřednictvím Ing. Evy Bažilové, ředitelky obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s., uzavření dodatku č. 4 s nájemcem nebytových prostor v objektu č. p. 844 ul. Gen. Janouška, Praha 9

T: 15. 4. 2008

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: SMP-14, a. s., OSMI, nájemce