Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

35. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 17. 3. 2008

č. 133/RMČ/2008

k návrhu na prominutí smluvní pokuty ve výši 2.112 Kč za pozdní platbu nájemného za užívání nebytových prostor v objektu č. p. 626 ul. Kardašovská, Praha 9


Rada městské části Praha 14

I. n e s o u h l a s í

s prominutím smluvní pokuty ve výši 2.112 Kč za pozdní platbu nájemného za užívání nebytových prostor v objektu č. p. 626 ul. Kardašovská, Praha 9 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

informovat nájemce prostřednictvím Ing. Evy Bažilové, ředitelky obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s. o neodsouhlasení prominutí smluvní pokuty ve výši 2.112 Kč za pozdní platbu nájemného za užívání nebytových prostor v objektu č. p. 626 ul. Kardašovská, Praha 9

T: 15. 4. 2008

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: SMP-14, a. s., OSMI, nájemce