Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

35. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 17. 3. 2008

č. 135/RMČ/2008

k vyjádření městské části Praha 14 k zjišťovacímu řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí pro záměr "ČSPH, ul. Českobrodská, Praha 14, k. ú. Hostavice"


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

vyjádření městské části Praha 14 k dokumentaci o posuzování vlivů na životní prostředí pro záměr "ČSPH, ul. Českobrodská, Praha 14, k. ú. Hostavice", které je přílohou tohoto usnesení

II. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

odeslat vyjádření městské části Praha 14 včetně kopie veřejného oznámení o projednání uvedené dokumentace podle zákona č. 100/2001 Sb., s datem o jeho vyvěšení na úřední desce Magistrátu hl. m. Prahy - OOP

 

T: 25. 3. 2008

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

 

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: KS OÚR