Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

35. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 17. 3. 2008

č. 137/RMČ/2008

k návrhu na schválení přidělení bytu o velikosti 3 + 1 v domě č. p. 1134, Ronešova ul., Praha 9 na základě výsledku veřejného losování v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14


Rada městské části Praha 14

I. b e r e n a v ě d o m í

pořadí dvou vylosovaných žadatelů na přidělení bytu o velikosti 3 + 1 v domě č. p. 1134, Ronešova ul., Praha 9 v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 dle odst. A) přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. s c h v a l u j e

1. přidělení bytu na základě výsledku veřejného losování v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 o velikosti 3 + 1 v domě č. p. 1134, Ronešova ul., Praha 9 na dobu určitou jednoho roku s regulovaným nájemným dle odst. B) přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

2. druhého vylosovaného v pořadí jako náhradníka na přidělení bytu dle odst. C) přílohy č. 1 k tomuto usnesení - pouze v tiskové podobě

III. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit uzavření nájemní smlouvy mezi městskou částí Praha 14, zastoupenou obchodní společností Správa majetku Praha 14, a. s. a budoucím nájemcem bytu o velikosti 3 + 1 v domě č. p. 1134, ulice Ronešova, Praha 9 na dobu určitou - 1 roku s regulovaným nájemným dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

 

T: 30. 4. 2008

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: SMP-14, a. s., KS