Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

39. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 13. 5. 2008

č. 237/RMČ/2008

k návrhu na zahájení veřejné zakázky malého rozsahu "Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Bří Venclíků č. p. 1140, Praha 9, k. ú. Černý Most - etapa B"


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

se zahájením veřejné zakázky malého rozsahu "Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Bří Venclíků č. p. 1140, Praha 9, k. ú. Černý Most - etapa B", která bude realizována formou zjednodušeného řízení

II. s c h v a l u j e

1. obsah výzvy (příloha č. 2) k veřejné zakázce "Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Bří Venclíků č. p. 1140, Praha 9, k. ú. Černý Most - etapa B"

2. seznam firem (příloha č. 4 - pouze v tiskové podobě), které obdrží výzvu k podání nabídky k výše uvedené veřejné zakázce

III. j m e n u j e

komisi pro posouzení a hodnocení nabídek, jejíž členové jsou uvedeni v příloze č. 3 - pouze v tiskové podobě

IV. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit realizaci zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu "Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Bří Venclíků č. p. 1140, Praha 9, k. ú. Černý Most - etapa B"

T: 10. 6. 2008

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OSMI, KS, členové a náhradníci hodnotící komise