Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

39. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 13. 5. 2008

č. 252/RMČ/2008

k návrhu na vyhodnocení veřejné soutěže na akci: "Výstavba podporovaných bytů Broumarská 25, Praha 9"


Rada městské části Praha 14

I. b e r e  n a v ě d o m í

informaci o průběhu veřejné soutěže a podaných nabídkách

II. s o u h l a s í

na základě doporučení hodnotící komise ze dne 5. 5. 2008 a zprávy představenstva SMP - 14, a. s. ze dne 12. 5. 2008 s uzavřením smlouvy o dílo s firmou:

Kaziko, a. s., Pod Turnovskou tratí 18, Praha 9 na akci :"Výstavba podporovaných bytů Broumarská 25, Praha 9" s tím, že smlouva o dílo bude obsahovat náležitosti uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení

III. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

informovat Ing. Karla Cekotu, předsedu představenstva a. s. Správa majetku Praha 14 o schváleném výsledku výběrového řízení a zajistit prostřednictvím SMP-14, a. s. uzavření smlouvy o dílo s firmou Kaziko, a. s., Pod Turnovskou tratí 18, Praha 9 na akci "Výstavba podporovaných bytů Broumarská 25, Praha 9"

T: 30. 5. 2008

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: SMP-14, a. s., KS