Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

39. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 13. 5. 2008

č. 253/RMČ/2008

k návrhu na zveřejnění záměru na pronájem části pozemku parc. č. 1072/175 v k. ú. Hloubětín za účelem umístění a provozování dvou plakátovacích sloupů


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

se zveřejněním záměru na pronájem části pozemku parc. č. 1072/175 v k. ú. Hloubětín spol. Pragoplakát, s. r. o., se sídlem Bořivojova 50, Praha 3 za účelem umístění a provozování dvou plakátovacích sloupů pro maloformátovou reklamu za nájemné ve výši 5 000 Kč ročně za jeden sloup

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

seznámit spol. Pragoplakát, s. r. o. se stanoviskem Rady městské části Praha 14 a zajistit zveřejnění záměru na pronájem části pozemku parc. č. 1072/175 v k. ú. Hloubětín

T: 20. 5. 2008

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OSMI - oddělení majetkových dispozic