Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

39. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 13. 5. 2008

č. 254/RMČ/2008

k návrhu na revokaci usnesení č. 54/RMČ/2008 o uzavření nájemní smlouvy na část pozemků parc. č. 1695/1 a parc. č. 2766 v k. ú. Kyje se společností Hampshire Nový Hrádek, s. r. o.


Rada městské části Praha 14

I. r e v o k u j e

usnesení č. 54/RMČ/2008 v plném rozsahu

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit informování společnosti Hampshire Nový Hrádek, s. r. o.

T: 25. 5. 2008

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OSMI - oddělení majetkových dispozic