Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

39. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 13. 5. 2008

č. 255/RMČ/2008

k návrhu na souhlas ke zřízení přípravné třídy na ZŠ Gen. Janouška 1006, Praha 9 - Černý Most od 1. 9. 2008


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

1. se zřízením přípravné třídy na ZŠ Gen. Janouška 1006, Praha 9 - Černý Most od 1. 9. 2008

2. s uvolněním finančních prostředků ve výši 131.020 Kč k pokrytí mzdových nákladů pro učitelku přípravné třídy na období září - prosinec 2008

II. u k l á d á

1. Mgr. Jitce Žákové, zástupkyni starosty městské části Praha 14

seznámit Mgr. Ilonu Šťastnou, ředitelku ZŠ Gen. Janouška se souhlasným stanoviskem Rady městské části Praha 14 ke zřízení přípravné třídy od 1. 9. 2008

T: 20. 5. 2008

2. Ing. Kateřině Abou Chahine, vedoucí odboru ekonomiky

zajistit navýšení mzdových prostředků ZŠ Gen. Janouška ve výši 131 020 Kč z rozpočtu městské části Praha 14 na pokrytí nákladů spojených se zabezpečením platu pro učitelku přípravné třídy na ZŠ Gen. Janouška od 1. 9. 2008

T: 30. 5. 2008

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14 zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Mgr. Jitka Žáková
Na vědomí: OŠ, OE, ZŠ Gen. Janouška