Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

39. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 13. 5. 2008

č. 256/RMČ/2008

ke změně pracovního poměru paní Jitky Kubátové, ředitelky Mateřské školy Korálek, Praha 9 - Černý Most, Bobkova 766 z doby neurčité na dobu určitou


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

se změnou pracovního poměru paní Jitky Kubátové, ředitelky Mateřské školy Korálek, Bobkova 766 z doby neurčité na dobu určitou od 1. 8. 2008 do 31. 7. 2009

II. u k l á d á

Mgr. Jitce Žákové, zástupkyni starosty městské části Praha 14

1. seznámit paní Jitku Kubátovou, ředitelku MŠ Korálek, Bobkova 766 se změnou pracovního poměru z doby neurčité na dobu určitou od 1. 8. 2008 do 31. 7. 2009

T: 19. 5. 2008

2. zajistit vydání nové jmenovací listiny, v níž bude vymezená doba trvání ve funkci ředitelky MŠ Korálek, Praha 9 - Černý Most, Bobkova 766 od 1. 8. 2008 do 31. 7. 2009

T: 31. 5. 2008

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14 zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Mgr. Jitka Žáková
Na vědomí: PO-KT, MŠ Bobkova, OŠ